Prijavi se
Advertisement
 

Pretraga sajta

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Družina Dardaneli - pozivnica za promociju
New Page 1

press kontakt: Igor Marković, 062/78-38-28

 
Izložba - Dragan Paunović: Družina „Dardaneli“ SKC 15 – 29. mart

15 – 29. mart, otvaranje: utorak, 15. mart u 20:00
sg-Dragan-Paunovic-8Izložba originalnih strip tabli rađenih za istoimeni album u izdanju System Comicsa
Godina je 1899. i u Srbiji, koja je pomalo drugačija i naprednija od one kakvu znamo iz istorije, upravo je stupio na vlast novi kralj. Kralj Aleksandar i Draga Mašin nisu ubijeni, već su emigrirali. Oseća se da dobra vremena dolaze.

 

Detaljnije...
 
Вукашин Катић и Сава Савановић на истом задатку


БЕ­О­ГРАД – Ср­би­ја, по­че­так 20. ве­ка. У ам­би­јен­ту ка­фа­не „Дар­да­не­ли“ у цен­тру Бе­о­гра­да, гру­па љу­ди, ме­ђу ко­ји­ма се на­ла­зе и Ву­ка­шин Ка­тић, Ко­шта­на, хај­дук Стан­ко, Са­ва Са­ва­но­вић, Олд Ше­тер­хенд, Јо­зеф К. и гроф Врон­ски, од­лу­чу­је да се су­прот­ста­ви тај­ним слу­жба­ма ко­је кр­ста­ре Ср­би­јом и спа­се зе­мљу од из­да­је. Ово је кра­так си­же не­сва­ки­да­шњег стри­па „Дру­жи­на Дар­да­не­ли“ сце­на­ри­сте Па­вла Зе­ли­ћа и цр­та­ча Дра­га­на Па­у­но­ви­ћа, ко­ји као глав­не ју­на­ке има исто­риј­ске, али и фик­тив­не ли­ко­ве срп­ске и свет­ске књи­жев­но­сти и ко­ји се сле­де­ћег ме­се­ца по­ја­вљу­је на тр­жи­шту у из­да­њу „Си­стем ко­мик­са“. О овом ви­ше не­го нео­бич­ном и ори­ги­нал­ном оства­ре­њу де­ве­те умет­но­сти у ин­тер­вјуу за „Прав­ду“ го­во­ри цр­тач „Дар­да­не­ла“ и ли­ков­ни умет­ник Дра­ган Па­у­но­вић.

Detaljnije...
 
<< Početak < Prethodna 31 32 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 121 - 124 of 127
Studio Mediaweb